محیط زیست در آیینه رسانه
دستگاه‌های دولتی موظف به حذف کاغذ شدند

معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور، بر حذف تدریجی کاغذ و چاپ در این دستگاه‌ها در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک تاکید کرد.

تهران- ایرنا- معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور، بر حذف تدریجی کاغذ و چاپ در این دستگاه‌ها در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک تاکید کرد.
در این نامه به امضای «علی اکبر اسماعیل آبادی»، معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری آمده است: حسب دستور و تاکید رئیس دفتر رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای تحقق کامل دولت الکترونیک در دستگاه‌ها، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور موظفند نسبت به حذف تدریجی کاغذ و چاپ در دستگاه‌های متبوع خود اقدام کنند.
در این نامه تاکید شده است که دستگاه‌ها باید نتایج حاصله را هر سه ماه یک بار از طریق سامانه «ساعت» به آدرس
https://e-dabirkhaneh.iran قابل دسترس در شبکه دولت اعلام کنند.


 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد