مناطق حفاظت شده

سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها