اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه

سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها