راهنمای مراجعین و گردش کار

تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید
logo


فهرست خدمات اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزدارتباط مدیر
پیگیری ارتباط با مدیر

مراحل گردش کار در بخش محیط انسانی


دبیرخانه مدیرکل  معاونت نظارت و  پایش   کارشناس مسئول   کارشناس جهت تکمیل مدارک اعم از بازدید و اخذ مدارک تأیید کاربری و ...  اخذ تعرفه قانونی   پرینت نامه توسط بخش تایپ  کارشناس جهت پاراف کارشناس مسئول جهت پاراف  معاونت بخش  جهت پاراف  مدیر کل جهت امضا نهایی   دبیرخانه جهت ثبت   ارسال به ارگانهای مربوطه توسط سیستم اتوماسیون اداری


 

مراحل گردش کار در بخش محیط طبیعی

دبیرخانه مدیرکل معاونت محیط طبیعی کارشناس مربوطه ادارات شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر اداره کل معاونت محیط طبیعی کارشناس مربوطه اعلام نظر نهایی دبیرخانه 

سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید