شماره تماس ادارت ستادی

1399/5/7 سه‌شنبه
نام واحد شماره تماس
اداره محیط انسانی- هادی فرخی

03538223303- داخلی 158
اداره نظارت و پایش- دامون سلیمانی زاده

03538253303- داخلی 157
اداره آزمایشگاهها- مژگان رضوانفر

03538253303- داخلی 150
اداره محیط طبیعی- مریم عابدینی

03538223303- داخلی 183
اداره نظارت بر حیات وحش- حجت دهقان

03538253303- داخلی 185
اداره برنامه ریزی و منابع- مجید شریفی

03538223303- داخلی 112
اداره حقوقی- الهام ذبح کننده

03538253303- داخلی 110
اداره مدیریت عملکرد

03538253303- داخلی 156
اداره یگان حفاظت محیط زیست- علی اکبر کارگر

03538253303- داخلی 186
اداره حراست- شهاب الدین فرازمند

03538253303- داخلی 170
اداره امور اداری – منصور حسینی

03538253303- داخلی 120
اداره آموزش و پژوهش- نرگس کریمیان

03538253303- داخلی 174
اداره روابط عمومی – مهدیه السادات حدادیان

03538253303- داخلی 172